SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมจะต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการและปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่องจนถึงวันเปิดการศึกษา (1 มิถุนายน 2553) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. แพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบ 1 ปี ซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะอนุมัติให้ศึกษาฝึกอบรมได้ในสาขาวิชาต่อไปนี้

- จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น พยาธิวิทยาทั่วไป พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค นิติเวชศาสตร์

2. แพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะอนุมัติให้ศึกษาฝึกอบรมเฉพาะสาขาวิชาใน (1) และรวมถึงสาขา ดังต่อไปนี้

- เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และศัลยศาสตร์ (เฉพาะต้นสังกัดของโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูลและโรงพยาบาลใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ)

- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (เฉพาะต้นสังกัดของโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล และโรงพยาบาลใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ)

- วิสัญญีวิทยา (เฉพาะต้นสังกัดของโรงพยาบาล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล และโรงพยาบาล ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ)

3. แพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสิทธิสมัครได้ใน (1) (2) และรวมถึงสาขาดังต่อไปนี้

- เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์) เวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) วิสัญญี วิทยา ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

4. แพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบแล้ว 3 ปี และมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากำหนดมีสิทธิสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรโควตา

5. แพทย์ที่จะสมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมในสาขาวิชาต่อยอด จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- เป็นแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรสาขา พื้นฐาน กรณีเป็นแพทย์ที่ลาศึกษาในสาขาพื้นฐานจะต้อง สำเร็จการศึกษาในสาขาพื้นฐานและกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- เป็นแพทย์ที่กำลังศึกษาฝึกอบรมในสาขาวิชาพื้นฐานชั้นปีสุดท้าย และต้นสังกัดที่รับเข้าศึกษาฝึกอบรม สาขาพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรโควตาสาขาต่อยอด

6. แพทย์ที่ปฏิบัติงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่ใช่แพทย์ทุนรัฐบาล ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน (2)-(5) โดยให้นับเวลาการปฏิบัติงาน และมีสถานภาพเป็นข้าราชการ เสมือนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

7. แพทย์ที่โอนมาจากส่วนราชการอื่นนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือแพทย์ที่บรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และมีสถานภาพเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ใน (2)-(5) โดยอนุโลม

8. การปฏิบัติงานชดใช้ทุนตาม (1)-(4) หมายถึง การปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดต่อกัน โดยนับถึงวันเปิดการศึกษา คือวันที่ 1 มิถุนายน 2553

9. แพทย์ชนบทจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครรับต้นสังกัดได้ ยกเว้นแพทย์ชนบท ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ 2 ปีแล้ว สามารถสมัครในสาขาศัลย ศาสตร์ได้

10. แพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบทต้องปฏิบัติชดใช้ทุนครบ 3 ปี จึงจะสมัครรับต้นสังกัดได้

11. แพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับสิทธิพิเศษคือ หากปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ 2 ปีแล้ว และมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากำหนด สามารถสมัครรับต้นสังกัดได้ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาศัลย ศาสตร์ตกแต่งและตจวิทยา)

12. แพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ สุข หากจะไปรับต้นสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนและดำเนินการ โอนตำแหน่งให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการศึกษา

13. เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้รับต้นสังกัดเพื่อสมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนต้นสังกัดและเปลี่ยนสาขาฝึกอบรม หรือโอนไปรับต้นสังกัดของหน่วยงานอื่น

14. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อยู่ในอำนาจการตัดสินของคณะกรรมการกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การ ลาศึกษา ฝึกอบรม และจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน

วิธีการสมัคร

1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครรับต้นสังกัดได้ทาง Website ที่ www.moph.go.thคลิก สมัครแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2552 (หมดเวลารับสมัคร 15.00 น.)

2. การสมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมที่แพทยสภา จะต้องมีหนังสือรับรองต้นสังกัดที่ออกให้โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการสมัครด้วย

การพิจารณาผู้สมัครรับต้นสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้รับต้นสังกัดเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในรูปของคณะกรรมการจังหวัด บันทึกผลการคัดเลือกทาง Internet และแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรสารหมายเลข 0-2590-1817 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2552 (ก่อนเวลา 16.00 น.) หากพ้น กำหนดจะถือว่าจังหวัดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้รับต้นสังกัด พร้อมทั้งส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงและมีลายเซ็นคณะกรรมการรับรอง ถึงผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดย ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 ซี่งหากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบภายหลังว่าผู้ที่จังหวัดคัดเลือกให้รับต้นสังกัดขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิในการรับต้นสังกัดอนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในสาขาที่ไม่ต้องลงสมัครใน Website ให้จังหวัดแนบใบสมัครไปพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกด้วย

ประกาศผลการคัดเลือก สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขจะประกาศผลการคัดเลือกต้นสังกัดทาง Internet ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

พันธะของผู้สมัคร

1) ผู้ได้รับอนุมัติให้รับต้นสังกัดสมัครเข้าศึกษาฝึกอบรม เมื่อได้รับการคัดเลือกจากแพทยสภาให้เข้าศึกษาฝึกอบรมแล้วจะต้องทำสัญญาผูกพันและดำเนินการ ในการลาศึกษาฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณ สุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ณ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และเมื่อสำเร็จการศึกษาฝึกอบรมแล้วจะต้องกลับไปปฏิบัติราชการ ชดใช้ทุนตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้ ณ ต้นสังกัดที่ระบุในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม

2) หากผู้ได้รับอนุมัติให้ศึกษาฝึกอบรมลาออกจากการศึกษาฝึกอบรมก่อนสำเร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับ บัญชาทราบตามลำดับชั้นและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะส่งตัวกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนแพทย์ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขกำหนดให้

3) การกรอกข้อมูลทุกอย่างต้องถูกต้องเป็นจริงหากตรวจสอบพบข้อมูลที่เป็นเท็จคณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษตัดสิทธิในการสมัครในปีนั้นและปีต่อไปเป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ สอบถามได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดลงวันที่ 01/09/2009 15:17:55
จำนวนผู้ชม 1632
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ