ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่รับรอง

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่รับรอง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่รับรอง, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่รับรอง

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับรอง สำนักประสานงานการเมือง ค่าตอบแทน 6,100 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นในวันที่ 3 กันยายน 2252 ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรแล้ว แต่กรณี และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3 กันยายน 2552

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้า หน้าที่ของรัฐและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อ ลงวันที่กำกับไว้ด้วย

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ขาดคุณมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบลงวันที่ 31/08/2009 14:38:36
จำนวนผู้ชม 1424
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน