SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับวุฒิปริญญาตรี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับวุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับวุฒิปริญญาตรี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง 4 อัตรา มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เพื่อปฏิบัติงานด้านการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าไม้ยางพารา สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ ดังนี้

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชสวน หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่ายางพารา

- เพศชายต้องหมดภาระทางราชการทหาร

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไมสมประกอบ ทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด ให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของ อ.อ.ป. หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนครหลวง หรือองค์กรสาธารณะอื่น ไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักราชการ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ สามารถทำงานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เต็มเวลา การพิจารณารับเข้าทำงาน องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้จะดำเนินการ ดังนี้

- ทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพ, ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจเข้าปฏิบัติงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียน บ้าน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ได้ที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราช ดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2282-3243 ต่อ 134-135 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.fio.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552ลงวันที่ 31/08/2009 14:37:37
จำนวนผู้ชม 1774
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ