ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี

สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิม.3 ,ปริญญาตรี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหาร เลขานุการ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Inter-net และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดีต่อการปฏิบัติหน้าที่

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

- มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 24 อัตรา อัตราค่าจ้าง 5,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,041 บาท

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- สามารถปฏิบัติงานเวร เช้า/บ่าย/ดึก

- มีใจรักบริการ มีความขยัน อดทนในการทำงานสูง ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 มายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. โดยแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชี่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร สถาบันอาจไม่รับสมัครลงวันที่ 28/08/2009 16:19:52
จำนวนผู้ชม 1536
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน