ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับวุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา สังกัดพัฒนาการบริหารท่องเที่ยว ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลป ศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่สำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยวเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ และมีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัดสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ และมีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานราชการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงิน 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 กันยายน 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียน บ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (ใบ สด.9) ใบสำคัญทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 28/08/2009 16:18:52
จำนวนผู้ชม 3977
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54253 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน