SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.อยุธยา รับครูอาสา

อบจ.อยุธยา รับครูอาสา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.อยุธยา รับครูอาสา, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.อยุธยา รับครูอาสา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการศึกษา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา หรือวิทยา ศาสตร์การกีฬา สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร (ขนาด A4) ดังต่อไปนี้ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขา วิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

อนึ่ง หลักฐานการศึกษาถ้าปริญญาบัตรมิได้ระบุสาขาวิชาไว้ ให้ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนา สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรกำกับไว้ลงวันที่ 28/08/2009 16:16:57
จำนวนผู้ชม 1793
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ