SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ประกาศรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย เลขที่ตำแหน่ง E100001 อัตราเงินเดือน 20,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และมีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
2. ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความบกพร่องทางกาย ไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติงาน
7.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่บุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. (หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 211) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สมัครงาน) 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โดยมีเอกสารประกอบการสมัครครบตามประกาศนี้ และถือวันประทับตราไปรษณีย์ตามกำหนด ทั้งนี้ กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 11 กันยายน 2552 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.erdi.or.th

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
1. สำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 1ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
7. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กันยายน 2552 เฉพาะที่ www.erdi.or.th เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

วิธีการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน ชั้น 4

ประกาศผลผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน จะประกาศผลผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ www.erdi.or.th จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 27/08/2009 18:53:03
จำนวนผู้ชม 1444
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ