SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

อาจารย์ 1 อัตรา

สังกัดที่บรรจุและแต่งตั้ง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
2. วุฒิที่ใช้สมัคร วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขามานุษยวิทยา หรือวัฒนธรรมศึกษา หรือไทศึกษา โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลขประจำตำแหน่ง 381)
3. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เกรดของกลุ่มวิชาเอกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี
ระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนหรือผลการสอบของสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือข้อสอบมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาที่มีหลักฐานแสดงได้ หรือผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย
(ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
6. มีหนังสือรับรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน
7. ต้องมีวิทยานิพนธ์ สำหรับวุฒิตั้งแต่ ระดับปริญญาโท และเอก (ให้ยื่นหลักฐานประกอบ การสมัครสอบ)
8. ไม่รับสมัครผู้เป็นข้าราชการที่ลาออกตามโครงการ หรือมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี (Early Retire)

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย (download ใบสมัคร)
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และ Transcript ในระดับปริญญาทุกระดับ (พร้อมฉบับจริง)
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

ตำแหน่งละ 100 บาท

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
ณ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. สมัครทางไปรณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรณีย์เป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารและค่าสมัครมาพร้อม
ค่าสมัครส่งเป็น ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปณ.เคาเตอร์ท่าขอนยาง 00033 (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม
นางกรวิภา ไมตรีแพน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2005, 2098
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะต้องแจ้งให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นางกรวิภา ไมตรีแพน) ทราบภายใวันที่ 15 กันยายน 2552
หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร

3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัคร ทางไปรษณีย์
โดยค่าสมัครให้ส่งเป็น
3.1 ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปณ.เคาเตอร์ท่าขอนยาง 00033 (เท่านั้น) สั่งจ่ายในนาม
นางกรวิภา ไมตรีแพน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2005, 2098
3.2 โอนเงินเข้าธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทฝากออมทรัพย์
เลขที่ 517-2-00009-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้ ต้องส่งเงินค่าสมัครให้มหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัคร กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ และกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร
จะถือวันโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ที่สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องแจ้งให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นางกรวิภา ไมตรีแพน) ทราบภายใวันที่ 15 กันยายน 2552
หากเอกสารส่งถึงหน่วยงาน หลังปิดรับสมัครและทางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัครจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร

4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ถึง 15 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง

6. คัดเลือก วันที่ 25 กันยายน 2552 ณ ห้องอินทนิล (ข้างศูนย์หนังสือ)
หลักสูตรและวิธีการสอบ ผู้สมัคร ต้องสอบครบทุกวิชาตามหลักสูตรการสอบที่กำหนดดังนี้
- การสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
- การสอบข้อเขียนความรู้เชิงทฤษฎี 50 คะแนน
- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 50 คะแนน
- การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่,
งานประชาสัมพันธ์ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
และเว็บไซต์ (www.pd.msu.ac.th)ลงวันที่ 27/08/2009 18:51:57
จำนวนผู้ชม 1655
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ