SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ประกาศรับครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/13227 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง จำนวน 17 อัตรา
ดังรายละเอียดบัญชีที่แนบ
1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,350 บาท
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างอายุสัญญาจ้าง
หากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี(ปีงบประมาณ)ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับดีสัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรเลือก ในวันทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิม
รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเอกที่ปรากฏในบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
(2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนตามบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น
ใบสำคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
(7) เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6) ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครและสำเนา
หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ
จำนวน 40 บาท
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผล ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าว ให้ถือว่าการ รับสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.chachoengsao1.go.th


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 27/08/2009 18:51:23
จำนวนผู้ชม 1953
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน