SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งสายต่าง ๆ รายละเอียดมีดังนี้

สายอาจารย์ประจำ

1. อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ในสายบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ หรือเคมีอนินทรีย์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

- หากมีประสบการณ์การสอน การวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน 2 อัตรา

- มีความตั้งใจ อุทิศตน และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการแพทย์แผนจีนหลักสูตร 5 ปี

4. อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (ด่วน) 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้านโลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

- วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา

- วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต

5. อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาลและปริญญาโทการพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว

- หรือปริญญาโท ทางการพยาบาล หรือสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และหรือจิตเวช หรือ ที่มีประสบการณ์การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาล ครอบครัว

- หรือปริญญาเอกทางการพยาบาล การสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ

6. อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต

- วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัช กรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรมเภสัชเคมี เภสัชเวท หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน (ด่วน)

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาจีน วรรณคดีจีน ธุรกิจ การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1477-9,1142-3

- หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาและวัฒน ธรรมไทย (ด่วน) 2 อัตรา

- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9. อาจารย์ประจำ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข ศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

- หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริหารความสูญเสียจากการผลิต การจัดการความปลอดภัย การสอน การฝึกอบรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

10. อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเท และมีความเสียสละ

- วุฒิปริญญาโท โดยมีวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา วิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สายสนับสนุนการศึกษา

11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานผลประโยชน์

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- มีความรู้และความสามารถในการใช้งานคอม พิวเตอร์ได้ดี

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

12. นักวิชาการอาคารสถานที่ แผนกผังแม่บท 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

- วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

13. เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะการแพทย์แผนจีน

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา ไม่จำกัดสาขา

- เพศหญิง มีความรู้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูลได้

14. นักกายภาพบำบัด (ประจำคลินิก มฉก.)

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel

- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

- มีประสบการณ์ด้านคลินิกกายภาพบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขากายภาพบำบัด

15. นักวิชาการสารบรรณ (กองกลาง)

- ปฏิบัติงานประจำที่วิทยาเขตยศเส และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้

- เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ดี

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- สื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

16. พยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล

- เพศหญิง มีความรู้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312 6300 ต่อ 1142, 1143, 1148 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2009 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 27/08/2009 17:00:52
จำนวนผู้ชม 1473
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ