ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ลำพูนเ ปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ลำพูนเ ปิดรับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 6 ตำแหน่ง 36 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ครูอัตราจ้าง

- วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกพาณิชยการ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาที่ประกาศรับสมัคร หรือทางอื่นที่ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 6 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามที่กฎหมายกำหนด

- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่อง จักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 11 อัตรา

- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป

6. คนงาน จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.จ.ประกาศกำหนดสำหรับขัาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ต้อง มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2)

7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-5359-7260 ต่อ 155, 116 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
ลงวันที่ 26/08/2009 15:56:28
จำนวนผู้ชม 4618
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน