ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และโนบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2553 ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วย งานหรือส่วนราชการ และมีใบอนุญาตในการขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. ผู้ช่วยสถาปนิก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

6. ครูอาสาพัฒนากีฬา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ด้านพลศึกษา หรือวิทยา ศาสตร์การกีฬา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ครูอาสาสอนตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนในเขตเมือง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย หรือสังคมสงเคราะห์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป

8. ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาวิชาเอกอนุบาล หรือปฐมวัย หรือปริญญาตรี ทางการศึกษา และมีประสบ การณ์การสอนระดับชั้นอนุบาลหรือปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. นักการ

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. คนงานโครงการรับถ่ายโอนสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

- วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.4 ขึ้นไป)

11. ภารโรง

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้

12. พนักงานเทศกิจ

- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า

13. พนักงานประจำรถดับเพลิง

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ หรือได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3, ม.3 หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

14. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

15. คนงานช่าง (คนงานโยธา) (คนงานจัดสถานที่)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

16. คนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานกวาดถนน) (คนงานประจำรถขยะ)

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

ผู้สมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมพวงพะยอม สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือกคนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมการคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้วลงวันที่ 26/08/2009 15:54:53
จำนวนผู้ชม 2542
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน