SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี รับอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี รับอาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี รับอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 14,550 บาท วุฒิปริญญาเอก 19,670 บาท

1. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิทยาการคอม พิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกหรือโท สาขาเทคโน โลยีสารสนเทศ จะต้องสำเร็จปริญญาตรีในสาขาวิทยา การคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศว กรรมซอฟต์แวร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ประยุกต์

2. อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ วิทยาการคณนา

3. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน พืชศาสตร์

4. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท แผน ก ทางวิทยา ศาสตร์ สาขาโภชนศาสตร์

5. อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์

6. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท แผนก ทางวิทยา ศาสตร์ สาขานิเวศวิทยา

7. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านสรีรวิทยา

8. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท แผน ก ทางวิทยา ศาสตร์ ทางด้านพยาธิวิทยา

9. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา หรือปริญญาโท (วท.ม.) สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาจุลชีววิทยา

10. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท แผน ก ทางเภสัชวิทยา

11. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท แผน ก ทางวนศาสตร์ ชุมชน

12. อาจารย์

- วุฒิปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

กรณีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับเงินนอกเหนือจากค่าจ้าง ดังนี้

1. เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. เงินค่าตอบแทน จำนวนเงิน 300,000 บาท กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในวิทยาเขตปัตตานีครบ 5 ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 0-7333-1303, 0-7331-3928-45 ต่อ 1928 ส่วนผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

8. สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครและยินดีให้โอนหากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธิ์ในการรับโอนเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติอัตราให้รับโอนแล้วเท่านั้นลงวันที่ 25/08/2009 17:20:35
จำนวนผู้ชม 1911
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ