ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลขุนตาล รับพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลขุนตาล รับพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลขุนตาล รับพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลขุนตาล รับพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับคัดเลือกสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการพยาบาล สังกัดกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ โดยมีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 8,410 บาท
(แปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) หรือ

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 10,030 บาท
(หนึ่งหมื่นสามสิบบาทถ้วน)

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
3. ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (มีหลักฐานมาแสดง)
4. การศึกษาจบปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เสพสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงที่ทางราชการกำหนดไว้
7. มีประสบการทำงานหรือผ่านการฝึกงาน (มีใบรับรองการผ่านงาน/ ฝึกงาน ถ้ามี)
8. สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้


2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์
3. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ใบสด.9 ) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการผ่านงาน/ ฝึกงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ


4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 – 15 กันยายน 2552 ณ ฝ่ายบริหาร (ชั้น2)
โรงพยาบาลขุนตาล (ในวันและเวลาราชการ 08.00 น.-16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์.0-5360-6221-2 ต่อ 101
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 กันยายน 2552 ณ โรงพยาบาลขุนตาล
3. สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) โรงพยาบาลขุนตาล
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.
5. ผู้สอบคัดเลือกได้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 08.00 น. ณ ฝ่ายบริหาร (ชั้น2) โรงพยาบาลขุนตาลลงวันที่ 24/08/2009 15:34:45
จำนวนผู้ชม 1689
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน