ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลชลประทาน รับพนักงาน 39 อัตรา

โรงพยาบาลชลประทาน รับพนักงาน 39 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลชลประทาน รับพนักงาน 39 อัตรา , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลชลประทาน รับพนักงาน 39 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541
และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 354/2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การมอบอำนาจของ
อธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและสังกัด ที่รับสมัคร จำนวน 39 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง(2)8-1272 ,(2)8-1276, (2)8-1277,
สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งทันตแพทย์(วุฒิบัตร) จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1454
สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 8 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1327 ,(2)8-1324
(2)8-1332, (2)8-1329,(2)8-1330,(2)8-1326,(2)8-1328,(2)8-1331
สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1343
สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1346
สังกัดกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1362สังกัดงานเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง
(2)8-1475สังกัดงานเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1453
สังกัดงานสารสนเทศ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1478
สังกัดฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1458 , (2)8-1459 สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1357 (2)8-1359
สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม( ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 3 อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง(2)8-1455, (2)8-1456,(2)8-1457 สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 13 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1460
สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 14 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 9 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-0925,(2)8-1465
(2)8-1466, (2)8-1467,(2)8-1468,(2)8-1469,(2)8-1470,(2)8-1471,(2)8-0877
สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 15 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1371 ,(2)8-1461
สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 16 ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1369
สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่ 17 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)8-1307
สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งที่ 1 อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ
ตำแหน่งที่ 2 อัตราค่าจ้าง 17,970 บาท
ตำแหน่งที่ 3 – 4 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ
ตำแหน่งที่ 5 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
ตำแหน่งที่ 6 อัตราค่าจ้าง 13,090 บาท
ตำแหน่งที่ 7 -9 อัตราค่าจ้าง 10,788 บาท
ตำแหน่งที่ 10 - 11 อัตราค่าจ้าง 9,843 บาท
ตำแหน่งที่ 12-13 อัตราค่าจ้าง 7,976 บาท
ตำแหน่งที่ 14 อัตราค่าจ้าง 7,297 บาท
ตำแหน่งที่ 15-17 อัตราค่าจ้าง 6,958 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1 ) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2 ) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3 ) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(4 ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
(5 ) เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
(6 ) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
(7 ) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ถูกจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8 ) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
(9 ) เป็นผู้มีสุขภาพจิตว่าเป็นโรคจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอับเป็นการขัดขวางต่อ
การปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร
ในกรณีที่มีเหตุผลและมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหก
สิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงาน ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 ของข้อบังคับนี้
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์ ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งทันตแพทย์(วุฒิบัตร) ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง
ทันตแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากแพทยสภา
ตำแหน่งที่ 3 - 4 ตำแหน่งพยาบาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการ
พยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิคและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท)
1. ได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 30-40 ปี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด ,กิจกรรมการตลาดหรือด้านประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 5 ปี
4. มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความรู้ ความสามารถในงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาตรี)
1. ได้รับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ปี
4. มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความรู้ ความสามารถในงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ
กว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข) ได้รับประกาศนียบัตรทาง
ทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม( ผู้ช่วยทันตแพทย์) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วย
ทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 13 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทางพณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
ตำแหน่งที่ 14 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 15 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และ
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ตำแหน่งที่ 16 ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทย(372 ชั่วโมง)
หรือหลักสูตรการนวดอื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะรับรอง
ตำแหน่งที่ 17 ตำแหน่งคนงาน จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประถมศึกษา
มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

4. ข้อกำหนดภาระงาน(Term of Reference)

ตำแหน่งแพทย์
1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วย
2. งานบริการวิชาการ
3. งานสอนและควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งทันตแพทย์
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ยึดมั่นคุณธรรม

ตำแหน่งพยาบาล
1 ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และเป้าหมาย
2 ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
3 วางแผนการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 จัดเตรียม และรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีพอเพียงและพร้อมที่จะใช้ทันที
5. ให้การพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกต้อง และประเมินผลการพยาบาลของตนเอง
6. ให้ความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลกับทีมสุขภาพ
7. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นในทีมสุขภาพ ทั้งในและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ร่วมปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหน่วยงาน
9. ร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล
10. จัดอาคาร สถานที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบ สะดวก และปลอดภัยแก่การปฏิบัติงาน
11. สรุป และรวบรวมสถิติ ระเบียบ รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. กรณีเป็นหัวหน้าทีมทางการพยาบาล ต้องจัดหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ในความเรียบร้อย
13. ร่วมในการออกหน่วยตรวจสุขภาพ หน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
14. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมพิเศษ ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น
15. เสียสละปฏิบัติงานอย่างจิตอาสา
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
1. ให้บริการผู้ป่วยในด้านต่างๆได้แก่
1.1 ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่ผู้ป่วย เช่น เรื่องงานบริการของโรงพยาบาล การนัด
หมายผู้ป่วยเพื่อมาตรวจ และฟังผลการตรวจในด้านรังสีวินิจฉัย
1.2 ทำการตรวจผู้ป่วยด้านรังสีวินิจฉัยเกี่ยวกับวิชาเทคนิค ได้แก่
1.2.1 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
ธรรมดา
1.2.2 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammogram
1.2.3 จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพต่างๆ ของร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ (CT)
1.2.4 ช่วยเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษ (Fluoroscope การตรวจด้วยสาร
ทึบรังสีต่างๆ และการตรวจอัลตราซาวด์) ทำการถ่าย และบันทึกภาพ การตรวจด้วยวิธี
พิเศษนั้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีเทคนิค โดยเข้าปฏิบัติงานในเวรเช้า บ่าย ดึก ตามที่
ได้รับมอบหมาย
2. งานวิชาเทคนิคอื่นๆ ได้แก่
2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องอิเลคทรอนิค ทางด้วยรังสีวินิจฉัย
2.2 ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
สม่ำเสมอ และซ่อมแซม ถ้าเครื่องมือชำรุด หรือมีปัญหา ที่สามารถทำได้ดี
2.3 ให้คำแนะนำ วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติตัวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน และสถิติผลงานทางด้านรังสี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท)
1. จัดเตรียมและวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุเป็นที่รู้จักพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน
2. ติดต่อประสานงานด้านสื่อสารมวลชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ฯลฯ
3. จัดหาพันธมิตรและติดต่อขอความร่วมมือองค์กรต่างๆในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันผ่าน
กิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เพื่อให้เป็นที่
รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลยุทธ์การระดมทุนและการติดตามประเมินผลงาน
4. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับกลางเกี่ยวกับงานด้านการตลาด สื่อสารมวลชน การ
ประสานงาน การจัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาตรี)
1. จัดเตรียมและวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุเป็นที่รู้จักพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน
2. ติดต่อประสานงานด้านสื่อสารมวลชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ฯลฯ
3. จัดหาพันธมิตรและติดต่อขอความร่วมมือองค์กรต่างๆในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันผ่าน
กิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เพื่อให้เป็นที่
รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
4. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานด้านการตลาด สื่อสารมวลชน การ
ประสานงาน การจัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. มีความเข้าใจในหลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL,PHP,ASP ,NET, VB.NETและ C# ที่ติดกับระบบ
4. สามารถออกแบบใช้งานฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle
5. สามารถปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น unix และwindows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนา โปรแกรมสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
8. หากสามารถออกแบบรายงานด้วย Crystal Report ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. สามารถเพิ่มเติมและบำรุงรักษาระบบงานเดิมที่มีอยู่ได้
11. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12. สามารถเผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคมได้
13. พัฒนาความรู้ของตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี
14. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
15. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
16. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น จัดซื้อ จัดจ้างงานก่อสร้าง การทำสัญญา
จ้าง ตรวจรับพร้อมออกดูงานก่อสร้างนอกสถานที่ ช่วยศึกษาค้นคว้า รายละเอียดต่างๆของพัสดุ
เช่น วิวัฒนาการ คุรสสมบัติระบบ ราคา การเสื่อมราคม การสึกหรอ เป็นต้น
2. ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
2. มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. มีจิตใจไฝ่เรียนรู้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ยึดมั่นคุณธรรม

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)
1. ปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติของพนักงานระดับรอง ในงานบริการเภสัชกรรมทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดยา การบรรจุยา
ล่วงหน้า การส่งมอบและให้คำแนะนำในการใช้ยา
2. ปฏิบัติงานเภสัชกรรมการปรุงยา การแบ่งบรรจุ การทำรหัสชี้บ่งผลิตภัณฑ์
3. ปฏิบัติงานดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์ และงานธุรการทางเภสัชกรรม
4. ตอบปัญหา สื่อสาร ชี้แจง ในกรอบงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนที่รับผิดชอบแก่ผู้ป่วยและญาติ
5. ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงาน หรือสถานีอนามัยในเครือข่ายประกันสุขภาพ
6. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานเภสัชกรรมบริการ
7. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม( ผู้ช่วยทันตแพทย์)
1. ตรงต่อเวลา
2. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ยึดมั่นคุณธรรม
6. มีความละเอียดรอบคอบ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1. สามารถใช้ Program Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถทำสถิติ และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
3. ตรงต่อเวลา
4. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ยึดมั่นคุณธรรม
8. มีความละเอียดรอบคอบ

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของกลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. ร่วมปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล
4. ร่วมมือในกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล
5. เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างจิตอาสา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์
1. ตรงต่อเวลา
2. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ยึดมั่นคุณธรรม
6. มีความละเอียดรอบคอบ

ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย
1. มีประสบการณ์ในการนวด อบ ประคบสมุนไพรหรือสปา
2. มีมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมบริการที่ดี
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งคนงาน
1. ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ หน่วยงานทุกวัน
ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
2. ทำความสะอาด จัดเก็บ อุปกรณ์ในการขับถ่ายของผู้ป่วยทุกชนิด ให้สะอาดและพร้อม
สำหรับการใช้งานเสมอ
3. ดูแล รักษาความสะอาดของวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำหน่วยงานให้สะอาดอยู่เสมอ
4. กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในหน่วยงาน
5. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานการบริการตรวจรักษา และงานเดินเอกสาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคล
มาค้ำประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. หลักฐานที่ใช้สมัคร
6.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา
6.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้มี)
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.8 ใบผ่านงานแสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)
6.9 ใบแจ้งสถานะทางการทหาร(ถ้ามี)

7. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2502-2308

8. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดการสอบและสถานที่
สอบในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2552 และตรวจสอบ รายละเอียดได้ที่ www.ridhosp.comลงวันที่ 21/08/2009 16:02:24
จำนวนผู้ชม 3554
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน