ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงใน ตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้น ในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ลักษณะงาน
• จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
• ประสานงานนโยบายและแผนการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงพาณิชย์
• ประสานงานและจัดทำแผนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ
รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ
• มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และงานงบประมาณอย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ และความเข้าใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารอย่างน้อย 5 ปี
• มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี

นิติกร
• อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
• วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ผ่านงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
• มีทักษะในด้านการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานในสภาวะเวลาเร่งด่วนได้

รายละเอียดงาน
• ดำเนินการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสถาบัน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสถาบัน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
• ยกร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาที่สถาบันเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
• เป็นตัวแทนของสถาบันในการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
• สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับคดีความที่สถาบันเป็นคู่กรณี
• ประสานงานกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีที่สถาบันเป็นคู่ความ
• ดำเนินการตามหมายหรือคำสั่งของพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ และศาลแทนสถาบัน
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้ตรวจสอบภายใน
• ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ทั่วไป ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร การเงิน และเครื่องมือการบริหาร
• มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในตาม แนวทางของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 5 ปี
• สามารถวางแผนงานและดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน สำคัญขององค์กรตามแบบ COSO
หรือ COSO - ERM ได้
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
• มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
• สามารถวางแผนการตลาดพร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริมการตลาดได้ด้วยตนเองทั้งระบบ
• มีประสบการณ์ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ
• มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
• มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

เจ้าหน้าที่การตลาด
• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า
• ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 7 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานบริการ และมีทักษะการติดต่อประสานงาน
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
• ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี / โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
• มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี การจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
ถ้ามีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายด้านการพิมพ์ ประสานงานพิมพ์ รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
• เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี
• มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
• เพศชาย / หญิง อายุ 20-25 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการศึกษามาที่
ส่วนงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-5470-4 ต่อ 29 (ติดต่อที่ส่วนงานบุคคล)ลงวันที่ 21/08/2009 15:59:37
จำนวนผู้ชม 2107
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน