ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รับวุฒิปริญญาตรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รับวุฒิปริญญาตรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
1.1 นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน) (ปริญญาตรีทุกสาขา)
1.2 นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS) (ปริญญาตรีสาขาด้านการบัญชี)
1.3 นักบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS) (ปริญญาตรีสาขาด้านการบัญชี)
1.4 นิติกร (ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์)
1.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (ด้านสินเชื่อ) (ปริญญาตรีทุกสาขา)

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2.2 วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี
2.3 วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

3.การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เลขที่ 399 หมู่ 11 ต. โนนสูง อ. เมือง จ. อุดรธานี โทรศัพท์ 042-207232-6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบที่เป็นต้นฉบับและสำเนา
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
3.2.2 ปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา คู่กับระเบียนในระดับปริญญาตรีด้วย
3.2.3 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.4 หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน ) พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และไม่แสดงว่าเป็นโรคต้องห้าม จำนวน 1 ฉบับ

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 14 กันยายน 2552

5. วิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

7. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้คะแนนรวม ของภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. โดยเรียงลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กำหนดลงวันที่ 20/08/2009 16:19:42
จำนวนผู้ชม 1608
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54458 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน