ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับโภชนากร

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับโภชนากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับโภชนากร, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับโภชนากร

 ด้วยโรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนาง จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. โภชนากร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,730 บาท

1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์
ด้านคหกรรมศาสตร์ เน้นทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโภชนาการที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น ให้คำแนะนำในการประกอบอาหารที่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กำหนดรายการอาหาร และควบคุมดูแลการบริการอาหารแก่ผู้บริโภคจำนวนมาก ควบคุมการประกอบอาหารพิเศษแก่ผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ตามคำสั่งแพทย์ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร ศึกษาค้นคว้าและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประกอบอาหารตำรับใหม่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ สอดคล้องกับภาวการณ์ครองชีพของผู้บริโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ถึง 17 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 044-339083-5 ต่อ 108,118 โทรสาร 044-339083 -5

4. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
1.2 ภาพถ่ายสำเนาแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
1.3 ภาพาถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
1.4 ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
1.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล
กับเอกสารไม่ตรงกัน,ใบ สด.9 พร้อมด้วยสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
1.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ.ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

5.วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงพยาบาลแก้งสนามนางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบ
ในวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หรือทาง www.geocities.com/kangsanamnang_hospital/new.html

6.การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบด้วยลงวันที่ 20/08/2009 16:18:57
จำนวนผู้ชม 926
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2563

ผู้ใช้งาน 53819 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128402 คน