ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับวุฒิป.4 - ปริญญาตรี

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งสิ้น ๖ ตำแหน่ง จำนวน ๓๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๓๗ และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมากที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๓/๒๕๔๖ ลงวันที่
๖ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ข้อ ๒.๑๓ การสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว การให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก และการเลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโท) ๑๓ อัตรา ๑๕,๐๐๐ .-
๑.๒.พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ๑๑ อัตรา ๑๒,๐๐๐ .-
๑.๓.บรรณารักษ์ ๑ อัตรา ๗,๙๔๐ .-
๑.๔.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ๒ อัตรา ๗,๑๐๐ .-
๑.๕.นักการภารโรง ๒ อัตรา ๕,๕๘๐.-
๑.๖.พนักงานทำความสะอาดหอพัก ๗ อัตรา ๕,๕๘๐.-

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี แต่ไม่เกินสามสิบห้าปี
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลจากสภาการพยาบาล
๒.๒.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโท)
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล และวุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลแม่และเด็ก สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช และการพยาบาลสูติศาสตร์
๒.๒.๓ ตำแหน่งบรรณารักษ์
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้และความเหมาะสมในการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๒.๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบัญชี
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- พิมพ์ดีดภาษาไทยได้นาทีละ ๔๐คำ/นาที และภาษาต่างประเทศได้นาทีละ ๓๐
คำ/นาที
๒.๒.๕ ตำแหน่งนักการภารโรง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
๒.๒.๖ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดหอพัก
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
ในการปฎิบัติงานในหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่สามารถรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สธ ๐๙๐๔/๓๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.) ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

๔. หลักฐานในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครคัดเลือกมายื่นแทนก็ได้
๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. วิธีการคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบจับเวลาพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะตำแหน่ง จพ.บันทึกข้อมูล)

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
- ทดสอบจับเวลาพิมพ์ดีดในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบต้องรายงานตัวก่อนทดสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที
- สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชงโค
อาคารอำนวยการ ชั้น ๑
- ประกาศผลในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ สำหรับการขึ้นบัญชี
ผู้คัดเลือกได้จะขึ้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและ
ได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้คัดเลือกได้
(จะทำการบรรจุแต่งตั้ง ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขอนุมัติให้จ้าง)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ทราบด้วยลงวันที่ 20/08/2009 16:18:21
จำนวนผู้ชม 1302
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54593 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน