ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ศรีสะเกษ รับครูผู้ช่วย

อบจ.ศรีสะเกษ รับครูผู้ช่วย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ศรีสะเกษ รับครูผู้ช่วย , ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ศรีสะเกษ รับครูผู้ช่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 173 อัตรา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 7,940 บาท ดังนี้

1. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสังคมศึกษา 36 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) สังคมศึกษา 2) ภูมิศาสตร์ 3) ประวัติศาสตร์ 4) พุทธศาสนา 5) ศาสนา 6) พุทธศาสตร์ 7) การสอนสังคมศึกษา 8) สังคมวิทยา 9) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10) ศาสนาเปรียบเทียบ 11) สังคมศึกษา 12) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยม ศึกษา 13) มานุษยวิทยา 14) สังคมศาสตร์การพัฒนา 15) พัฒนาสังคม 16) อิสลามศึกษา 17) วัฒนธรรมศึกษา 18) อิสลามศึกษา 19) ภูมิศาสตร์แผนที่ 20) เปรียญธรรม 9 ประโยค 21) จริยศึกษา 22) ปรัชญา 23) รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

2. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 41 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ สาขาวิชาเอก 1) คณิตศาสตร์ 2) การสอนคณิตศาสตร์ 3) คณิตศาสตร์ศึกษา 4) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 5) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6) การศึกษาคณิตศาสตร์ 7) สถิติ 8) สถิติคณิตศาสตร์ 9) สถิติศาสตร์ 10) สถิติประยุกต์ 11) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 12) คณิต-วิทยาศาสตร์ 13) คณิตศาสตร์-เคมี 14) คณิต ศาสตร์-ฟิสิกส์

3. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี 18 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) เคมี 2) การสอนเคมี 3) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 4) เคมีศึกษา 5) เคมีเทคนิค 6) ชีวเคมี 7) อินทรีย์เคมี 8) วัสดุศาสตร์

4. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) ฟิสิกส์ 2) การสอนฟิสิกส์ 3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 4) ฟิสิกส์ประยุกต์

5. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) วิทยาศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 4) วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ 5) การสอนวิทยาศาสตร์ 6) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 7) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 9) วิทยาศาสตร์กายภาพ 10) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 11) วิทยาศาสตร์การศึกษา 12) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 13) เคมี 14) เคมีทั่วไป 15) การสอนเคมี 16) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา17) เคมีศึกษา 18) เคมีเทคนิค 19) ชีวเคมี 20) อินทรีย์เคมี 21) วัสดุศาสตร์ 22) ชีววิทยา 23) การสอนชีววิทยา 24) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 25) จุลชีววิทยา 26) พันธุศาสตร์ 27) พฤกษศาสตร์ 28) สัตววิทยา 29) ชีววิทยาทั่วไป 30) ชีววิทยาประยุกต์ 31) ฟิสิกส์ 32) การสอนฟิสิกส์ 33) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 34) ฟิสิกส์ประยุกต์ 35) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 36) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 37) วิศวกรรมเคมี 38) เคมีวิเคราะห์ 39) เทคโนโลยีชีวภาพ40) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 41) คณิตศาสตร์-เคมี 42) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 43) วิทยาศาสตร์-คณิต 44) การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

6. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) ภาษาอังกฤษ 2) อังกฤษ 3) วรรณคดีอังกฤษ 4) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 5) ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7) การสอนภาษาอังกฤษ 8) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 9) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 10) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 11) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 12) การ สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 13) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 14) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

7. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาพลศึกษา 5 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชเอก 1) พลศึกษา 2) วิทยาศาสตร์การกีฬา 3) การฝึกและการจัดการกีฬา 4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 5) สันทนาการ 6) พลานามัย 7) สุขศึกษา 8) การส่งเสริมสุขภาพ 9) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 11) การส่งเสิมสุขภาพเด็กเล็ก 12) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 13) วิทยา ศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

8. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาอุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) อุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรรมศิลป์ 3) อุตสาหกรรมศิลปศึกษา 4) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์

9. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาดนตรี 6 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) ดนตรี 2) ดนตรีศึกษา 3) ดนตรี (ดนตรีสากล) 4) ดุริยศิลป์ 5) ดุริยางคศิลป์ 6) ดุริยางค์ไทย 7) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 8) ดุริยางค ศาสตร์ (ดนตรีสากล) 9) ดุริยางคศิลป์ 10) ดุริยางค์สากล 11) คีตศิลป์ไทย 12) คีตศิลป์สากล 13) ดนตรีสากล14) การสอนเฉพาะวิชาเอก 15) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 16) ดนตรีไทย 17) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล) 18) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 19) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

10. ครูผู้ช่วย สาขาวิชานาฏศิลป์ 2 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) นาฏศิลป์ 2) นาฏยศิลป์ 3) นาฏยศาสตร์ 4) นาฏศิลป์ไทย 5) นาฏศิลป์ไทย 6) นาฏศิลป์สากล 7) นาฏศิลปสากล 8) นาฏยศิลป์และการละคร 9) นาฏศิลป์ไทยศึกษา 10) นาฏศิลป์สากลศึกษา 11) นาฏดุริยางค์คีตศึกษา

11. ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 16 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สาขาวิชาเอก 1) คอมพิวเตอร์ 2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 5) ระบบสารสนเทศ 6) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ 7) คอมพิวเตอร์ศึกษา 8) ศาสตร์คอม พิวเตอร์

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยอนุมัติของสภาแล้ว หรือเป็นผู้สำเร็จตามหลักสูตรแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาต้องมีหนังสือรับรองประกอบการรับสมัครด้วย

ทุกตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันเริ่มสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม-7 กันยายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ www.pao-sisaket.go.th ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท และค่าธรรมเนียม สอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้วเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้

- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สด.9) หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดกำหนดและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)

- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

- กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้นลงวันที่ 18/08/2009 15:50:41
จำนวนผู้ชม 2806
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน