SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรุงเทพมหานคร รับผู้อำนวยการ

กรุงเทพมหานคร รับผู้อำนวยการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรุงเทพมหานคร รับผู้อำนวยการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร รับผู้อำนวยการ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.รับรอง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร หรือกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือการสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้จัดการหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร

เงื่อนไขการจ้าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี

กำหนดยื่นประวัติส่วนบุคคล (Resume) และหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งระบุรายชื่อบุคคลและเบอร์โทรศัพท์ที่อ้างอิงและติดต่อได้ โดยยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 วงเล็บมุมซองว่าเพื่อการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ประทับตรารับเป็นสำคัญ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-8508 หรือโทร. 1667 หรือทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th

การยื่นซองหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกำหนด โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้

- ซองหลักฐานประกอบการสมัคร ให้มีเอกสารและหลักฐาน จำนวน 6 ชุด โดยประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด (รับรองสำเนาเอกสารเฉพาะต้นฉบับ) ดังต่อไปนี้

- ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ตามข้อ 1 หรือ 2

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

ซองวิสัยทัศน์ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวความคิดในการบริหารจัดการโครงการด้านที่อยู่อาศัย โดยนำเสนอแผนกบริหารงาน แผนการบริหารจัดการโครงการด้านที่อยู่อาศัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการบริหาร ด้านการเงินและการจำหน่ายแหล่งลงทุน แผนการบริหาร ด้านการตลาดเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษพิมพ์ (A4) โดยใส่ซองปิดผนึกแยกกัน จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 18/08/2009 15:46:18
จำนวนผู้ชม 1353
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ