SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ เงินเดือน 6,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วุฒิ คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 5 ปี)

- มีประสบการณ์ในการสอนด้านปฐมวัย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเอก หรือวิชาโทพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมงานเชื่อม วิศว กรรมโลหะการ วิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เงินเดือน 13,110 บาท

- วุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือมีประสบ การณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ธุรกิจอังกฤษ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และทำวิจัยได้

- มีความสามารถในการพิมพ์แบบสัมผัส และใช้คอมพิวเตอร์ได้

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- สำเนาคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนัก งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 17/08/2009 14:59:29
จำนวนผู้ชม 2147
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ