ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 3 ประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง (4 ตำแหน่ง)
1. ผู้ประสานงานโครงการ (Programmatic Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
คุณสมบัติทั่วไป
o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานแผนงานโครงการ การบริหารโครงการ
การวิเคราะห์โครงการ การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
o อายุไม่เกิน 40 ปี
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
อย่างดี
o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
ความรับผิดชอบเบื้องต้น
o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o ประสานงานและรวบรวมแผนงานโครงการ และกิจกรรมโครงการ Sub-Recipient นำแผนงาน
และกิจกรรมโครงการ Sub-Recipient มาวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และงบประมาณของโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
o ประสานงานกับด้านการติดตามกำกับ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่กำหนด
ในแผนงานกับผลการดำเนินงาน
o ประสานงานกับด้านการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน
กับงบประมาณที่ใช้ไป เพื่อจัดทำรายงาน
o ประสานงานกับด้านพัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อการจัดทำ Procurement plan
o จัดทำ Workplan ตามแบบฟอร์มของกองทุนโลก เพื่อขออนุมัติและเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนโลก
o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้ประสานงานด้านพัสดุและเวชภัณฑ์ (Program Procurement Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
คุณสมบัติทั่วไป
o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านพัสดุและเวชภัณฑ์ การประสานแผนงานโครงการ
การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
o อายุไม่เกิน 40 ปี
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
อย่างดี
o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
ความรับผิดชอบเบื้องต้น
o ติดต่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมแผนงาน Procurement
Health product, Non Health product, ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์จากโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก
o วิเคราะห์แผน Procurement Health product, Non Health product, ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ของโครงการ Sub-Recipient ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของ
กองทุนโลก และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการรายงานของโครงการ
o จัดทำแผน Procurement Health product ติดตามรายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อเปรียบเทียบกับแผนที่ได้จัดทำไว้ในโครงการ
o พัฒนาแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ทั้งวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการติดตามและประเมินผล (M&E Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
คุณสมบัติทั่วไป
o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ
การติดตามและประเมินผล การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
o อายุไม่เกิน 40 ปี
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
อย่างดี
o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
ความรับผิดชอบเบื้องต้น
o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o บริหารจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ วางแผนพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล และแผนการพัฒนาบุคลากร
o ประสานการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานติดตามและประเมินผลของโครงการอื่นๆ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก
o ประสานและบูรณาการ การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการติดตามและประเมินผลของ
โครงการ ในภาพรวมของประเทศ
o ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข้อมูล (Data Management Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
คุณสมบัติทั่วไป
o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสถิติ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับตำแหน่ง
o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านข้อมูล การประสานแผนงาน
โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
o อายุไม่เกิน 40 ปี
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office, SPSS, Internet Explorer ได้
เป็นอย่างดี
o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
ความรับผิดชอบเบื้องต้น
o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านข้อมูล แผนงาน โครงการ Sub-Recipient
o พัฒนาระบบข้อมูล แผนงานโครงการฯ แผนติดตามประเมินผล ของสำนักงานบริหารโครงการ
กองทุนโลก พร้อมนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สถิติ และเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงสถานะของโครงการ
o จัดตั้งระบบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บ พัฒนาแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในรูปเอกสาร ตลอดจน
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการรายงาน ของโครงการ
o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ในวัน
เวลาราชการ ได้ที่
o สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
o หรือ ส่งข้อมูลทาง e-mail address: admin@thaiprddc.org, krittika@thaiprddc.org

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัคร: สามารถ Download ได้ที่ 0www.thaiprddc.org หรือที่สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันรับ
สมัคร) จำนวน 2 รูป
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะบียนสมรส 1 ฉบับ
3.7 จดหมายสมัครงาน แนะนำตัวโดยระบุตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 แผ่น พร้อม Resume หรือ
Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน จำนวน 3 แผ่น (กระดาษ A 4)

4. วิธีการคัดเลือก:
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

5. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3
วันที่ 18 สิงหาคม 2552 วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่ www.thaiprddc.org
วันที่ 21 สิงหาคม 2552 สอบข้อเขียน
วันที่ 28 สิงหาคม 2552 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)
วันที่ 31 สิงหาคม 2552 ประกาศผลสอบ
วันที่ 1 กันยายน 2552 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
***หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
1. ตำแหน่งที่ประกาศ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก จะพิจารณาแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหน่งที่ประกาศเท่านั้น เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ตรวจผลการสอบ ได้ที่ www.thaiprddc.org หรือ สอบถามได้ที่ 02-5903814-6


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/08/2009 15:12:10
จำนวนผู้ชม 1428
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน