SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงงานยาสูบ รับนักพยาธิวิทยา , วิศวกร

โรงงานยาสูบ รับนักพยาธิวิทยา , วิศวกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงงานยาสูบ รับนักพยาธิวิทยา , วิศวกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานยาสูบ รับนักพยาธิวิทยา , วิศวกร

โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานสังกัดกองพยาธิวิทยา ฝ่ายการแพทย์ ดังนี้

1. นักพยาธิวิทยา 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610-43,140 บาท ตำแหน่งเลขที่ 00848 ไม่จำกัดเพศ

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการ แพทย์ ให้ได้รับเงินเดือน ขั้น 11 (เดือนละ 9,670 บาท) ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ประเภทของผู้สมัคร

1. พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้นพนักงาน ที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงานโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)

2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นบัญชีไว้ (บุตรพนักงายาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)

3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

4. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

5. บุคคลภายนอก

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-5 เพศหญิง ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และเพศชาย ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่อายุต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 สิงหาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบและระเบียบโรงเรียนยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ

ผู้ประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท

2. วิศวกรรมการผลิต 5 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 12,780-59,510 บาท ตำแหน่งเลขที่ 01786, 01787, 01788 และ 01789 สังกัดสำนักงานฝ่ายฝ่ายผลิต ไม่จำกัดเพศ 4 อัตรา วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยให้ได้รับเงินเดือน ขั้น 11 (9,670 บาท) เพิ่มค่าประสบการณ์ตามระเบียบ 1 ปีและเมื่อได้รับการจ้างทดลองในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ต้องตกลงยินยอมเป็นพนักงานฝึกงาน (Trainee) ฝ่ายผลิต เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ฝ่ายผลิตกำหนดมีระยะเวลา 123 สัปดาห์ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนผู้บริหารระดับสูง โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ทำไว้กับโรงงานยาสูบตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม สำหรับพนักงานประจำการรับเงินเดือนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและตามรายละเอียดต่อไปนี้

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในสายงานตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ต้องผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 สิงหาคม 2552)

- ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศว กรรมควบคุม (กว.)

ประเภทของผู้สมัคร

1. พนักงานยาสูบประจำ (ยกเว้นพนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงานโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต) 2. บุคคลภายนอก สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 เพศหญิง ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และเพศชาย ต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 สิงหาคม 2552) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบ และระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรงเทพฯ โทร. 0-2229-1839 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. และ 12.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

2. ปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือรับรองการทำงาน โดยต้องรับรองว่าได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้นฉบับ

4. หลักฐานผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2550-21 สิงหาคม 2552) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด



ลงวันที่ 14/08/2009 14:40:52
จำนวนผู้ชม 1831
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ