ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงขอประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภาวการณ์ว่างงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

2 นักวิชาการการเงินและบัญชี 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี พณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

4 นักประชาสัมพันธ์ 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือทางด้านอื่นที่ ก.ก. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5 นักโภชนาการ 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโภชวิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

7 เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีพณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางการบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล

9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 อัตรา
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

10 เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชย-การ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์

11 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

12 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์

13 คนงาน 31 อัตรา
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่(ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6)

14 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในการพยาบาลขั้นมูลฐาน ได้แก่ การพลิกตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนไข้

หมายเหตุ : ทำสัญญาจ้างในระยะเวลา 6 เดือน ไม่ต่อสัญญาจ้างลงวันที่ 06/08/2009 12:43:59
จำนวนผู้ชม 2473
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน