ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับวุฒิปริญญาตรี ทั่วประเทศ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับวุฒิปริญญาตรี ทั่วประเทศ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับวุฒิปริญญาตรี ทั่วประเทศ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับวุฒิปริญญาตรี ทั่วประเทศ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปเข้าทำงานตามศูนย์ต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สนามสอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2. นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3. พนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างเชื่อมโลหะ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม

5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างไฟฟ้า ทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค (กระทรวงยุติธรรม) ชั้น 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0-2502-8006-7, 0-2502-8274 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรสนามสอบที่ 1 จ.นนทบุรี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีอัตราว่าง) ในหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้

1. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ส่วนกลาง)

2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา (จังหวัดสมุทรปราการ)

3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านปรานี (จังหวัดนครปฐม)

4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา (กรุงเทพฯ)

5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา (กรุงเทพฯ)

6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (จังหวัดนครปฐม)

7. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนคร ศรีอยุธยา

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

9. สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี (กรุงเทพฯ)

10. ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย (บ้านเมตตา) (กรุงเทพฯ)

11. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

12. สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (จังหวัดนครปฐม)

13. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

14. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

15. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

16. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

17. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ 2 จังหวัดระยอง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักวิชาการเงินและบัญชี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสระแก้ว 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา

3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้ ก่อสร้าง) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างไม้ ก่อสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา

4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างเชื่อมโลหะ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม

5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง เลขที่ 11/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 0-3861-2224 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำหรับผู้ผ่านการเลือกของสนามสอบที่ 2 จ.ระยอง จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีตำแหน่งว่าง) ในหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง

2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง (จังหวัดชลบุรี)

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

6. สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

สนามที่ 3 จังหวัดราชบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักจิตวิทยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้ ก่อสร้าง) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างไม้ ก่อสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา

3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 1 อัตรา

- เพศชายจะเหมาะสมกว่า

- วุฒิปริญญาตรี สาขาทางช่างเชื่อมโลหะ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี เลขที่ 5/1 ม.10 ถ.หนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0-3237-3373, 0-3237-3612 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้วจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำหรับผู้ผ่านการเลือกในบัญชีของสนามสอบที่ 3 จ.ราชบุรี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีอัตราว่าง) ในหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี

2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร

7. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

8. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม

9. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนามที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักวิชาการและเงินและบัญชี สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จ.ขอนแก่น เลขที่ 728 ม.19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0-4320-3014 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำหรับผู้ผ่านการเลือกในบัญชีของสนามสอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีอัตราว่าง) ในหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย

7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

9. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

10. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

สนามสอบที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา

- เพศชายเท่านั้น

- วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์ เลขที่ 200 ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 สำหรับผู้ผ่านการเลือกในบัญชีของสนามสอบที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีอัตราว่าง) ในหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพชรบูรณ์

5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี

9. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง

10. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

11. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท

12. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

13. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

สนามสอบที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่าง

1. นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 106 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7740-5576 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำหรับผู้ผ่านการเลือกในบัญชีของสนามสอบที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร (กรณีมีอัตราว่าง) ในหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา

7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร

8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน

(Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 ตัว หรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) 1 ฉบับลงวันที่ 06/08/2009 12:43:36
จำนวนผู้ชม 3615
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน