SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. หากจบในสาขาอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่
เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4. มีสัญชาติไทยและมีอุดมการณ์ของสหกรณ์
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่
เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ ในองค์กรของรัฐ องค์
กรรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
10. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึงได้รับโทษไล่ออก หรือ
ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยและการลงโทษ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวกและใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
4. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
5. หลักฐานประสบการณ์อื่น (ถ้ามี)
6. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. อายุไม่เกิน 65 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
8. ใบรับรองแพทย์
9. เงินค่าสมัคร 100 บาท
10. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยสหกรณ์จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัคร และจะทำการตรวจสอบอีกในภายหลัง หากพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอบรายใดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สหกรณ์จะตัดรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่สหกรณ์ได้ทำสัญญาจ้างไว้แล้วก็ตามจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop

วิชาที่สอบคัดเลือกและวันสอบ
1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ทางด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ) จำนวน 100 คะแนน วันที่ 22 สิงหาคม 2552
สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (การบริหารงานสหกรณ์ ระบบบัญชี การเงิน ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ฯ ลฯ ) จำนวน 100 คะแนน วันที่ 22 สิงหาคม 2552
การประกาศสอบข้อเขียน
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ไม่เกิน 20 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop
การสัมภาษณ์และทดสอบคอมพิวเตอร์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 100 คะแนน และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2552

การประกาศผล
สหกรณ์จะประกาศผลโดยเรียงลำดับคะแนน ในวันที่ 9 กันยายน 2552 สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์สหกรณ์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop

เงื่อนไขการจ้าง
สหกรณ์จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก มาทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 กันยายน 2552 ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักประกัน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำหลักประกันเป็นเงินสดหรืออสังหาริมทรัพย์ในราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท และมีบุคคลค้ำประกันเป็นข้าราชการประจำไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างน้อย 2 คน

การประเมิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องประเมินการทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เมื่อผ่านการประเมินจึงทำสัญญาจ้างถาวร และมีการประเมินผลงานทุกปีตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กำหนด

หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
มีหน้าที่จัดการทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์ของมอบหมายหรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด อาคารบริหารชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.045-253056-7 ในวันเวลาราชการลงวันที่ 06/08/2009 12:41:52
จำนวนผู้ชม 1701
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ