ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันสุขภาพเด็ก รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ดังนี้

1. นักจิตวิทยา 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) หรือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา)

- มีใบประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยา

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านจิตวิทยาคลินิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel

2. นักวิชาการพัสดุ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการบริหารงานพัสดุ

- มีความสามารถในการทำงานด้านจัดซื้อ

- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ในการทำงาน

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือนิติกรรมสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

- วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา

- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 สิงหาคม 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 มายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการทหาร จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมคัรไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. โดยแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสถาบันอาจไม่รับสมัคร
ลงวันที่ 05/08/2009 15:29:49
จำนวนผู้ชม 1718
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน