SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศรอ. รับ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

ศรอ. รับ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศรอ. รับ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศรอ. รับ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

ศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป้องกันเอดส์ ในการพัฒนากลไกที่ยั่งยืนในการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 20,000–30,000 บาท

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ


1. ติดต่อและประสานความร่วมมือ ตลอดจนให้การปรึกษาเพื่อสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน

และองค์กร ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเอดส์

2. ติดตามการดำเนินงานของโครงการป้องกันเอดส์ตามกลยุทธ์ที่ 2 (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่าย) และเขียนรายงานผลการติดตามโครงการเชิงวิชาการ

3. พัฒนาแนวทาง และคู่มือในการดำเนินงาน เพื่อนำนวัตกรรมการป้องกันเอดส์สู่การปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรม

4. จัดการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนจัดทำสรุป

และรายงานการประชุม

5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงการ เขียนโครงการ การติดตามโครงการ
วิเคราะห์และจัดทำรายงาน ความก้าวหน้า จัดทำข้อสรุปของการดำเนินงานของ
โครงการเชิงวิชาการได้ รวมทั้งนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ
4. สามารถเดินทางไปติดตามงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet และพิมพ์งานได้ดี
6. สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานเป็นทีม

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครงาน
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและความรู้ ประสบการณ์อื่นๆ พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หลักฐานแสดงประวัติการทำงาน และผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ หรือหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

4. การยื่นใบสมัคร


ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่


ศูนย์ประสานงานเพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เป้องกันเอดส์ (ศรอ.)
เลขที่ 41 ซอยพิบูลวัฒนา 3 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-618-3095, 02-618-3079 โทรสาร 02-618-5235 E mail : cpm@preventhivaids.orgลงวันที่ 05/08/2009 15:21:58
จำนวนผู้ชม 1727
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ