SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักวัณโรค รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สำนักวัณโรค รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักวัณโรค รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักวัณโรค รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

ด้วย สำนักวัณโรคจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ จำนวน 7 อัตรา ในโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบที่ 8 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาส และการสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค”
ปฏิบัติงานที่ สำนักวัณโรค (เจริญกรุง 85) เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,750 – 20,750 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบัญชี
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีบุคคลรับรองประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 คน
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
- ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1.2 ตำแหน่งผู้ประสานการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 – 12,250 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีบุคคลรับรองประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 คน
- ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำกับและประเมินผล จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
15,750 – 21,750 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านสุขภาพ หรือ ด้านสังคม
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ หากมีประกาศนียบัตรการอบรม หรือ
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 30 คำต่อนาที
- มีประสบการณ์ในการเขียนรายงาน (โปรดส่งสำเนาของเอกสารอ้างอิงแนบใบ
สมัคร ซึ่งผู้สมัครเป็นผู้เขียนเอง หรือเป็นคณะผู้เขียน โดยไม่จำกัดชนิดของรายงาน และจำนวนหน้าของ
รายงาน)
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft word
และ Microsoft Excel
- มีบุคคลรับรองประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 คน
- ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1.4 ตำแหน่งเสมียน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 – 10,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีบุคคลรับรองประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 คน
- ถ้าเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บริหารทั่วไป สำนักวัณโรค (เจริญกรุง 85) ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 โทร.0 2212 2279 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ และเมื่อคัดเลือกได้แล้ว
สำนักวัณโรคขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัครอีก

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
3.2 ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.3 ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ

4. วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และวิธีสัมภาษณ์

5. วัน เวลา สอบคัดเลือก

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552ลงวันที่ 04/08/2009 12:26:26
จำนวนผู้ชม 1856
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ