ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง สูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ถ้าไม่เกิน 2 เซนติเมตรก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

- วุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- เพศหญิง มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา สมรรถนะที่ต้องการของตำแหน่ง

- มีความรู้ในงานราชทัณฑ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร

- สามารถอุทิศนตนและเสียสละให้แก่ทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความคล่องตัว

- มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถรักษาความลับของทางราชการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอม พิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เลขที่ 127 ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปเรือนจำอำเภอรัตนบุรี โทร. 0-4459-9654 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ในวันที่ยื่นใบสมัครสอบ จำนวน 50 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ที่เห็นหน้าผู้สมัครอย่างชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

2. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหลักฐานการศึกษาในข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามที่รับสมัครแล้วแต่กรณี ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิที่รับสมัคร โดยระบุสาชาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ เมื่อผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามายื่นอีกครั้งหนึ่ง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล) ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 03/08/2009 04:38:45
จำนวนผู้ชม 3294
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54340 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน