SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.เชียงราย รับผู้ช่วยครู

อบจ.เชียงราย รับผู้ช่วยครู | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.เชียงราย รับผู้ช่วยครู, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.เชียงราย รับผู้ช่วยครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) ดังนี้

1. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการประถมศึกษา

3. ผู้ช่วยครูเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

4. ผู้ช่วยครูเอกเคมี 2 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

5. ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาภาษาไทย

6. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 3 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ที่ออกไว้ให้ไม่เกิน 3 เดือน

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูลงวันที่ 03/08/2009 04:38:24
จำนวนผู้ชม 1511
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ