ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.รามาฯ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

ร.พ.รามาฯ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.พ.รามาฯ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.พ.รามาฯ รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี) จำนวน 53 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)

- เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีประสบการณ์ทางด้านบริหารอย่างน้อย 5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานอื่นได้ดี

- เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม สามารถวิเคราะห์ด้านเอกสารได้ และเขียนรายงานการประชุมได้

2. พยาบาลบริหารทรัพยากรบุคคล (UM nurse)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หทารแล้ว)

- วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (ทำวิทยานิพนธ์)

- มีประสบการณ์การทำงานพยาบาลทางคลินิกในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

- มีประสบการณ์การประสานงาน หรือทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

- มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำงาน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ 4 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยา ศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Micro-soft Office ได้ สามารถทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้

5. พยาบาล 3 อัตรา สังกัดหน่วยโรคทางเดินอาหารและอายุรศาสตร์เขตร้อน

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. พยาบาล สังกัดโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต CPR ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมตาบอลึซึม

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

7. พยาบาล สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช วิทยา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS ได้เป็นอย่างดี

8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา สังกัดงานโสตทัศนศึกษา สนง.คณบดี

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เวชนิทัศน์ นิเทศ ศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิค ภาพถ่าย และเทคโนโลยี

- สามารถปฏิบัติงานในเวลา นอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการไปต่างจังหวัดได้

- รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ อดทน ขยัน และทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ด้านการใช้กล้องวีดิทัศน์เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

- มีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premiere, Ulead Video Studio, Sony Vegas หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดต่อภาพและเสียง มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิค เช่น Adobe Photoshop, Adobe IIIustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ กราฟิคบนหน้าจอ

- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Animation เช่น Adobe Flash, Light wave 3D, 3D Max Studio, Adobe After หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน Animation ประกอบภาพเคลื่อนไหว

- มีความรู้ ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- หากมีผลงานมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยส่งงานเป็นตัวอย่างความยาวประมาณ 5 นาที

9. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดหน่วยแนะแนวด้านทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สุขศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

- หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

10. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานกิจการนักศึกษา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สุขศึกษา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

- หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

11. เจ้าหน้าที่บริหารหอพัก สังกัดหน่วยหอพักแพทย์ งานกิจการนักศึกษา

- เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ

- ควรมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Office, Internet, Intranet ได้ดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพ สนง.คณบดี

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Office, Internet, Intranet ได้ดี

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยสื่อสาร (โทรศัพท์กลาง) งานประชาสัมพันธ์

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา นิเทศศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

14. โปรแกรมเมอร์ (Web Master) สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลบริหาร จัดระบบ Server, Networking

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้เกี่ยวกับ Server, Networking สามารถสร้างงานด้วย Dream Weaver/HTML/CSS หรือ Java Script สามารถใช้โปรแกรมสร้างเว็บ เช่น Mambo Joomla PHP XML มีทักษะในการใช้ Program Photoshop โปรแกรมสื่อการสอน CAI และถ้ามีความรู้ความสามารถด้าน CMS โดยเฉพาะโปรแกรม Drupal, Moodle หรือโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. โปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์การเขียน Web application โดยใช้ภาษา html เป็นต้น

- มีทักษะในการใช้ภาษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น PHP, Java, MYSQL, XML เป็นต้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถสร้างงานด้วย DreamWeaver/HTML/CCS หรือ Java Script สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างเว็บ เช่น Mambo Joomla PHP XML มีทักษะในการใช้ Program Photoshop

16. โปรแกรมเมอร์ (Graphic Design) สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน Computer Design, Graphic Design มีประสบการณ์การออกแบบ Web-site มา 1-2 ปี สามารถสร้างและแก้ไข Website ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Macro-media Flash, DreamWeaver, HTML มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัดต่อภาพ หรือ Video ได้ มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบสื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Autoware, Hot potato เป็นต้น

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัสดุ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดหน่วยบริการการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

19. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหน่วยบริการการศึกษา

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

20. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 8 อัตรา สังกัดหน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

21. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดงานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้

- เพศชาย/หญิง อาย 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิ ปวส. สาขาเลขานุการ การตลาด บัญชี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

22. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาสูติ ศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิ ปวส. สาขาเลขานุการ การตลาด บัญชี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

23. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาศัลย ศาสตร์

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิ ปวส. สาขาเลขานุการ การตลาด บัญชี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้

- สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ดี

24. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยใน

- เพศชาย อายุ 30-35 ปี วุฒิ ปวช.

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel และสามารถพิมพ์ดีดได้

25. ยาม 3 อัตรา สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร

- เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3-ม.6

26. ยาม สังกัดหน่วยรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคาร

- เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3-ม.6

27. ยาม 2 อัตรา สังกัดหน่วยควบคุมจราจร

- เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3-ม.6

ตำแหน่งที่ 24-27 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ สามารถDownload ใบสมัครได้ที่ www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบประกาศ นียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับจากผู้มี

อำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

8. หนังสือรับรองการทำงาน กรณีที่มีประสบการณ์ลงวันที่ 03/08/2009 04:34:44
จำนวนผู้ชม 3239
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน