ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาการจ้างนาน 5 ปี โดยมีการประเมินทุกปี และหากผลการประเมินการปฏิบัติงานปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หลังครบสัญญา 4 ปี จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ เงินเดือนปริญญาโท รับ 13,580 บาท ปริญญาเอก 18,360 บาท

1. อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน (ปริญญาโททางด้านมัธยมศึกษา/การประถมศึกษาทุกสาขา) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอม พิวเตอร์ศึกษา) (หรือปริญญาโท คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา

2. อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท นิติศาสตร์ 2 อัตรา

3. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาเอก/โท คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท โลจิสติกส์ 2 อัตรา

4. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาเอก/โท ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอ นิกส์) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี คอมพิว เตอร์) 1 อัตรา

5. อาจารย์ มรภ.ธนบุรี จ.สมุทรปราการ

- วุฒิปริญญาเอก/โท บัญชี การเงิน (ปริญญาตรี บัญชี) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก/โท คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี คอมพิว เตอร์)

- วุฒิปริญญาเอก/โท การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา (ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย) 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.dru.ac.th และตรวจสอบการสมัครได้ที่ 0-2890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 0-2465-9777

พนักงานตำแหน่งสายสนับสนุน ประจำหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 11 อัตรา เงินเดือนระดับปริญญาตรี 10,330 บาท ปริญญาโท 12,610 บาท

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ ระบบสารสนเทศ

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ ระบบสารสนเทศ

2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี

- วุฒิปริญญาโท/ตรี ทางบัญชี การเงิน

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดโครงการบัณฑิตศึกษา

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ ระบบสารสนเทศ

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ภาษา

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

9. จนท.วิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาโท ภาษาอังกฤษ

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ

- วุฒิปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีการประเมินทุกปี และหากผลการประเมินการปฏิบัติงานปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หลังครบสัญญา 4 ปีแล้วจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.dru. ac.th และตรวจสอบการสมัครได้ที่ 0-2890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 0-2465-9777

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

1. ใบสำคัญที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติใบปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่าง ละ 1 ฉบับ

6. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับลูกจ้างชั่วคราว

1. พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ อัตราค่าจ้าง 5,080 บาท หมายเหตุ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

- วุฒิ ม.6

2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท หมายเหตุ มีประสบการณ์ด้านการดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายระบบสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศว กรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท หมายเหตุ มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท หมายเหตุ มีความรู้ และทักษะด้านการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ประชา สัมพันธ์ทางเว็บไซต์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองนโยบายและแผน อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท หมายเหตุ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office มีความสามารถด้านการสื่อสาร ประสานงาน ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานการเงินและงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- วุฒิ ปวส. บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์จะได้รับการต่อสัญญาจ้างต่อไปอีก 1 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 เลขที่ 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.dru.ac.th

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือทะเบียน สมรส (ถ้ามี)

- หากเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นทางทหารมาแสดงด้วย

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 0-2465-9777 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.dru.ac.thลงวันที่ 30/07/2009 15:32:57
จำนวนผู้ชม 1502
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53460 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128373 คน