ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับบุคลากร จำนวน 12 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ ศูนย์บริการวิชาการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลหนังสือ/วารสาร แบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล สำหรับบริการห้องสมุด ให้ความรู้ด้านสารสนเทศ แก่บุคคลทั่วไป และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานทั่วไป (งานธุรการและประสานงานทั่วไป) สำนักวิชาการ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถร่างโต้ตอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานด้านการเรียนการสอน) สำนักวิชาการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา สังคม ศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

- สามารถจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ หากมีประสบการณ์ทำงาน ด้านการตรวจสอบภายในมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน) สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถตรวจสอบและจัดทำเอกสารหลักฐานการจ่าย การเบิกจ่ายสรุปยอด จัดทำเช็คสั่งจ่าย และนำเสนอขออนุมัติการจ่าย หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี และการงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอาคาร) สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

- สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม และการประสานงานได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ หากมีประสบการณ์ด้านบริหารงานสำนักงาน หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. นิติกร สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์

- สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญา ร่างระเบีบย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง การดำเนินการทางวินัย และตรวจสอบงานด้านกฎหมายตีความเอกเทศสัญญา นิติกรรมที่สถาบันเข้าเป็นคู่สัญญา และยกร่างสัญญางานติดตามทวงถามการชำระหรือชดใช้ค่าเสียหายได้ หากมีประสบ การณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์ระบบและโปรแกรม) สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีความรู้ภาษาพัฒนาระบบแบบไคลเอ็นเซอร์ไพรส์ การพัฒนาระบบงานด้วยเว็บเทคโนโลยี เช่นภาษา Visual Basic, HTML, PHP, ASP และสามารถจัดการฐานข้อมูล เช่น MS SQL, MySQL หรือ ORACLE มีความรู้ระบบปฏิบัติการ UNIX, LINUX และ MS Windows หากมีประสบการณ์ทำงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือการวิเคราะห์ระบบและโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริหาร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์

- สามารถจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จัดทำดัชนีหมวดหมู่ของโสตทัศนูปกรณ์และดูแลบริการ เก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและพร้อมใช้งานได้เสมอ หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

10. พนักงานรับโทรศัพท์ สำนักบริหาร

- วุฒิ ปวส. ด้านประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การโรงแรม เลขานุการ

- สามารถรับโทรศัพท์ โอนสาย และต่อสายที่ได้รับมอบหมายอย่างแม่นยำ มีใจรักบริการ สามารถประสานงานให้เกียรติต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่องานสถาบันได้เป็นอย่างดี และจัดทำฐานข้อมูลที่สนับสนุน งานประชาสัมพันธ์และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ได้ หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี ดูรายละเอียดสอบคัดเลือกเพิ่มเติมที่ www.cgi.ac.th สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอสารหลักฐาน วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงานมาที่ ส่วนงานบุคลากร สำนักบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 54 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2574-0622 ต่อ 7118ลงวันที่ 30/07/2009 15:29:41
จำนวนผู้ชม 1205
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน