ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเอก จำนวน 1 อัตรา สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
-คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. หากเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหนังสือยินยอมการโอนย้าย
จากต้นสังกัด
3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อ
ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแล้ว

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
การสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ Down Load ใบสมัครและเขียนใบสมัครพร้อม
หลักฐานส่งไปที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยหรือของผู้มีอำนาจอนุมัติ
ปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการ
ศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
4.2 สำเนาผลการเรียน(Transcript) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือปริญญาเอก
จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี)
4.5 หากเป็นชายต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหารต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.6 สำเนาหลักฐานอย่างอื่นถ้ามี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
4.7 หากเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหนังสือยินยอมการโอนย้าย
จากต้นสังกัด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและวันสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และที่http://www.sci.ubu.ac.th/

6. วิธีการสอบคัดเลือก
จะทำการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการและด้านคุณสมบัติทั่วไป

7. วัน - เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะสอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง Sc 113
ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

8. ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และที่ http://www.sci.ubu.ac.th/ลงวันที่ 29/07/2009 15:53:22
จำนวนผู้ชม 1052
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53700 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128393 คน