SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิปริญญาตรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร (คุณสมบัติตามกฎหมาย)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มาตรา 33 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
(4) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
(5) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีได้รับการ
บรรจุ)
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง (กรณีได้รับการบรรจุ)
(9) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน
หมายเหตุ ผู้สมัครทุกตำแหน่ง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือได้รับการ
ยกเว้นการรับราชการทหารแล้ว

2. ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายกองทุนและสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานของรัฐในงานด้านสินเชื่อหรือ
การบริหารเงินอย่างน้อย 3 ปี
2.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในงานสินเชื่อ ตลาดเงินและตลาดทุน
2.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์การเงิน และจัดทำประมาณการทางการเงิน
2.1.6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
2.1.7 มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสรุปประเด็น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
หากมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านกองทุนและสินเชื่อของสถาบัน เสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์
นโยบายการบริหารกองทุนและสินเชื่อสถาบัน ประสานงานกับภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการสนับสนุนสินเชื่อสู่ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.2.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
2.2.3 มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี
2.2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้
หากสอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
ร่าง-แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ เตรียมและติดตามคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
สอบสวนวินัยและความรับผิดทางละเมิด งานด้านจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย

2.3 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.3.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
2.3.3 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้
2.3.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และเครื่องคำนวณได้ดี
ลักษณะงาน
บันทึก และควบคุมลูกหนี้ ตรวจสอบยอดเงินชำระหนี้ ประสานแจ้งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การชำระคืนสินเชื่อแก่องค์กรชุมชน สนับสนุนข้อมูลสินเชื่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

2.4 ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา (ภาคใต้)
2.4.1 อายุไม่เกิน 40 ปี
2.4.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารสำนักงาน การประสานงาน การจัดทำแผนงาน
งานข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 8 ปี
2.4.4 สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และใช้ Internet ได้
2.4.5 มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ ทำงานเป็นทีม
ลักษณะงาน
ควบคุมดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานภาคด้านงานบริหารทั่วไป แผนงานและ
งบประมาณ งานบุคลากร การเงิน งานข้อมูล ประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานเอื้ออำนวย
ประสานงานกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคีอื่น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2.5.1 อายุไม่เกิน 40 ปี
2.5.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชน
2.5.3 มีประสบการณ์ในการวางแผน และหรือปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร สื่อสารชุมชน
หรือการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 3 ปี
2.5.4 มีทักษะการเขียน การถ่ายภาพ และการสื่อสารกับสาธารณะในระดับดีถึงดีมาก
2.5.5 สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และใช้ Internet ได้อย่างดี
2.5.6 มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ มีใจรักงานพัฒนา ร่วมทำงานกับองค์กรชุมชน
และหน่วยงานภาคีอื่นได้
ลักษณะงาน
ออกแบบ วางแผน และ ดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร สื่อสารชุมชน และกิจกรรมพิเศษ
จัดทำข่าว บทความ สารคดีเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ ประสานงานกับหน่วยงานด้านพัฒนา สื่อสารมวลชน
สื่อสารชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.6 เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.6.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.6.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับงานพัฒนา
2.6.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และใช้โปรแกรม SPSS ได้
2.6.5 มีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะทำงานหนัก และทำงานเป็นทีมได้ดี
หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ หรือการประสานงาน การบริหารโครงการวิจัย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการปฏิบัติงานของสถาบัน การจัดการความรู้จากการทำงานพัฒนา
โดยชุมชน การจัดการความรู้ขององค์กร การประสานงาน/บริหารโครงการวิจัย การประสานการทำงาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและชุมชน ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน เขียนบทความ กรณีตัวอย่าง
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.7 เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 2 อัตรา
2.7.1 อายุไม่เกิน 35 ปี
2.7.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.7.3 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
2.7.4 มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.7.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
2.7.6 มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ ทำงานเป็นทีม
ลักษณะงาน
งานบริหารบุคคล พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร ให้
คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล งานวินัยและความรับผิดทางละเมิดของผู้ปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมคำชี้แจงในการรับสมัครงาน และดูรายละเอียดจาก
เว็บไซด์ของสถาบัน www.codi.or.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือ
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร วงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครงาน” ไปที่
ส่วนบุคลากร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
912 ซอยนวมินทร์ 45 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3788300-9 ต่อ 8777 สถาบันฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สถาบันฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกจากข้อมูลที่
ผู้สมัครระบุในใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/07/2009 17:10:33
จำนวนผู้ชม 1820
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ