SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2552

1. คณะครุศาสตร์

1.1 วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาภาษาไทย 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย

- สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มศาสตร์ทางภาษาไทย

1.2 ปริญญาเอก/โท สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มภาษาอังกฤษ

2. คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาเอก/โท ด้านสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิทยุโทรทัศน์ 1 อัตรา

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมโทรคมนา คม หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้าย ของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน สาขาวิชา ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะที่สมัครสอบ ประกาศผลสอบข้อเขียนภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/07/2009 17:09:41
จำนวนผู้ชม 2219
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ