SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงานวุฒิปวช.ขึ้นไป

อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครงานวุฒิปวช.ขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงานวุฒิปวช. อบจ.ชลบุรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงานวุฒิปวช. อบจ.ชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4 / ว 213 เรื่อง การจัดสรรอัตราครูสำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ประกอบกับ มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชลบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เลขที่ตำแหน่ง 1576 – 5 จำนวน 1 อัตรา
1.2 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนวัดพรหมรัตนารามเลขที่ตำแหน่ง 1577 – 5 จำนวน 1 อัตรา
1.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์เลขที่ตำแหน่ง 1578 – 5 จำนวน 1 อัตรา
1.4 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เลขที่ตำแหน่ง 1579 – 5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) โรงเรียนบ้านเขาซกฯ เลขที่ตำแหน่ง 1580 – 5 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรค ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ด้านการเงิน หรือการบัญชี
2.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
เอกสารหลักฐานที่จะนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดย ลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้
3.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) พร้อมฉบับจริง
3.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หลักฐานการผ่านการ เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) เป็นต้น

4. อัตราค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 โดยทำสัญญาจ้างไปเกินคราวละ 4 ปี
5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัคร โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

6. การรับสมัคร
6.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครโดยเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในอัตรา 100 บาท ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการและจะต้องกรอกเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจไม่พิจารณารับสมัคร
6.2 เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
6.3 ผู้สมัครฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง
6.4 สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะขึ้นบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ภายใน 1 ปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบัญชีสำรองผู้สอบได้ให้ยกเลิก

อนึ่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 27/07/2009 15:12:33
จำนวนผู้ชม 2805
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ