ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัครงาน นักจิตวิทยา

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศรับสมัครงาน นักจิตวิทยา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน นักจิตวิทยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน นักจิตวิทยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้นอาศัย
อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และเรื่อง การกำหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร การ
ขึ้นบัญชีและการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้

1. ความหมายของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานราชการในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ
นั้น

2. ตำแหน่งพนักงานราชการที่รับสมัคร
ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักจิตวิทยา เช่น พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ทำความเห็นสรุปรายงาน ดำเนินการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การทดสอบปัญญา การทดสอบ
ทางจิต การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม การติดตามผลฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตวิทยา การป้ องกันปัญหา
สุขภาพจิต ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มารับบริการ เสนอแนะตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินงาน เป็นวิทยากร
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง

3. ค่าตอบแทนการจ้าง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,530 บาท

4. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี (ปีแรกสัญญามีกำหนด 1 ปี) หากประเมินผลงานดีอาจต่อ
สัญญาครั้งละ 4 ปี ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนประจำทุกปี ตามเงื่อนไงที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การลา การรับ
ค่าตอบแทน ระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนด การประกันสังคม

5. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่กำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิจารณาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชกา รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
10) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
5.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2552 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. 0-7636-1234 ต่อ 1112 โทรสาร. 0-7621-1155
6.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
6.3 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณ
สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐาน
การสมัครมีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้องฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรังรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรอองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
6.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
จังหวัดภูเก็ตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนด วัน เวลา สถานที่
การประเมินฯ ใน วันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การเลือกสรรโดยวิธีสัมภาษณ์หรือปฏิบัติตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงาน (100 คะแนน)
(2) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
(3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (100 คะแนน)

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมิน ฯ ในแต่ละด้าน
ไม่ต่ำว่าร้อยละ 60

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรร
จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง
3 ด้าน รวมกัน ลงมาตามลำดับ กรณีได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินสมรรถนะเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อน
เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ และการขึ้นบัญชีเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศรายชื่อ แต่ถ้ามีการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การจัดทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชี จะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
ของส่วนราชการสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี และอาจจะต่อเวลาการจ้างได้อีกไม่
เกินครั้งละ 4 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ประโยชน์ตามที่กำหนด

12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จังหวัดภูเก็ต จะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการของทุกตำแหน่ง
ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 27/07/2009 14:54:54
จำนวนผู้ชม 2083
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54250 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน