SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานในสำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 20 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 80,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือ สังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)

คุณสมบัติที่ต้องการ

- มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง สามารถประสานและร่วมปฏิบัติงานได้ทุกภาคส่วนและทุกระดับ

- มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการสมัยใหม่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ มีประสบการณ์การทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. ผู้อำนวยการฝ่ายแผน ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 45,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติ ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี)

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาอื่นนอกจากข้อ 1 และ 2 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าว

คุณสมบัติที่ต้องการ

- มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง สามารถประสานและร่วมปฏิบัติงานได้ทุกภาคส่วนและทุกระดับ

- มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการสมัยใหม่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ มีประสบการณ์การทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- มีวิสัยทัศน์ กระบวนการคิด และการมองภาพรวมได้กว้างไกลอย่างเป็นระบบ

- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมุ่งมั่นทุ่มเท และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างมีศักยภาพ

3. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)

- ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาอื่นนอกจากข้อ 1 และ 2 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าว

4. รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 40,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี)

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ การบริหาร หรือสังคมศาสตร์ (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาอื่นนอกจากข้อ 1 และ 2 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าว

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท 1 อัตรา ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท

- วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหาร วิจัยสังคม ศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าว มีความสามารถพิเศษที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

- หากมีประสบการณ์การทำงาน ทางสำนักงาน จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาตรี 15 อัตรา ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหาร วิจัย สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าว

- มีความสามารถพิเศษที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติตำแหน่งที่ 5-6

- มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษาพร้อมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ระยะเวลาการจ้าง จะจัดจ้างเป็นรายเดือนตั้งแต่ วันที่ลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวนที่จ้าง 20 อัตรา ตามกรอบอัตราการจ้าง เหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนลงวันที่ 24/07/2009 06:44:05
จำนวนผู้ชม 1898
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ