ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมอนามัย เปิดรับสมัครงานวุฒิประกาศนียบัตร - ปริญญาตรี

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงานวุฒิประกาศนียบัตร - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมอนามัย เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมอนามัย เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ) เงินเดือนที่จะได้รับ 8,700 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (เงินเดือนที่จะได้รับ 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด)

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ) เงินเดือน 6,470 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

ทั้ง 2 ตำแหน่ง สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรีหรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) เงินเดือน 6,470 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนต้น

- วุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางพยาธิวิทยาซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า

4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) เงินเดือนที่จะได้รับ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น หนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่ง 3-4 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

5. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) เงินเดือนที่จะได้รับ 10,190 บาท
- วุฒิปริญญา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

6. เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์) เงินเดือนที่จะได้รับ 9,700 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัช กรรมชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่) เงินเดือนที่จะได้รับ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

8. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) เงินเดือนที่จะได้รับ 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://person.anamai.moph.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ลงวันที่ 21/07/2009 16:03:42
จำนวนผู้ชม 3765
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน