SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดรับ วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดรับ วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดรับ วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดรับ วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป

ด้วย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเป็นพนักงานของ
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
2 อัตรา

ในการนี้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร มี 2 ตำแหน่ง ได้แก่
(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานไม้ผล จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเคยต้องโทษคดีใด ๆ
(5) มีความรับผิดชอบ ขยัน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดที่
เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

3. คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานไม้ผล
(ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ( สาขาพืชศาสตร์ )
(ข) มีความรู้ความสามารถด้านงานไม้ผลหรือเคยมีประสบการณ์การทำงานด้าน
ไม้ผลมาก่อน
(ค) มีความรับผิดชอบ ขยัน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
(ก) จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ( สาขา การเงินและบัญชี )
(ข) มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
(ค) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
(ง) มีความรับผิดชอบ ขยัน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
หมายเหตุ ทั้ง 2 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานและมีผลงานในการทำงานดี
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เอกสารหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐาน
ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
(2) ใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ
(3) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
ร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบรับรอง
การผ่านงาน, ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.9) ฯลฯ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ (โทร. 0 5329 3204) หรือ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
(โทร. 0 5322 3065, 0 5321 9932 ต่อ 104)

ขยายเวลารับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 16/07/2009 16:25:56
จำนวนผู้ชม 2537
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ