SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลลี้ เปิดรับ นักโภชนาการ

โรงพยาบาลลี้ เปิดรับ นักโภชนาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลลี้ เปิดรับ นักโภชนาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลลี้ เปิดรับ นักโภชนาการ

ด้วย โรงพยาบาลลี้ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ) ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,030.- บาท

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 29, 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2) มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์
3) ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร
5) เพศหญิง/ เพศชาย
6) มีประสบการณ์ ไม่มีเรื่องที่พัก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักโภชนาการ
ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) ด้านโภชนศาสตร์ หรือโภชนบำบัด , คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
(คศ.บ) สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนวิทยา โภชนศาสตร์ หรือเทียบเท่า

3. หลักฐานในการรับสมัคร (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก, แว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้า-หลัง จำนวน 1 ฉบับ
5) หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

4. การรับสมัคร , ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ, วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
กำหนดทุกอย่าง ณ ที่ฝ่ายบริหารงานทวั่ ไป โรงพยาบาลลี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารฯ โทร. 053-979635-4 ต่อ 120-1 โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้
1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 – 28 กรกฎาคม 2552
2) ประกาศผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
3) สอบคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
4) ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
5) รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

5. วิธีการสอบแข่งขัน
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
3) สัมภาษณ์ 100 คะแนน
4) ภาคปฏิบัติ 100 คะแนน

6. สัญญาการจ้าง นับตั้งแต่วันรายงานตัว - 30 กันยายน ของทุกปีลงวันที่ 16/07/2009 15:52:29
จำนวนผู้ชม 3007
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ