SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักโภชนาการปฏิบัติการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ หรือทางโภชนวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://job.moph.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบ"

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

3. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี คือ

1. การชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

2. การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online ให้ผู้สมัครคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB online และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 22.00 น.) และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เป็นหลักฐานการชำระเงิน

3. การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครคลิกชำระผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 22.00 น.) และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารลงวันที่ 15/07/2009 15:53:31
จำนวนผู้ชม 2102
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ