SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ท่าสุด เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท

อบต.ท่าสุด เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ท่าสุด เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ท่าสุด เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด จะดำเนินการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ดังนี้

ตำแหน่งบุคลากร

- เป็นพนักงานส่วนตำบลและปัจจุบันดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎ หมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เอกสารและหลักฐาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

- ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ก)

- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด

- หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลต้นสังกัด ที่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ข)

- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์

- แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด (ผนวก ค)

- หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครสอบคัดเลือกหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการ ปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย และแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมิน บุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกกับความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200 บาทลงวันที่ 15/07/2009 15:34:09
จำนวนผู้ชม 2388
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ