SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - เอก , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะต่าง ๆ จำนวน 33 อัตรา โดยมี

รายละเอียดดังนี้

คณะครุศาสตร์

1. กลุ่มวิชาชีพครู

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษา

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์

3. กลุ่มสังคมศึกษา

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษาสังคม สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา

4. กลุ่มธุรกิจศึกษา

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาแขนงบัญชี บริหารธุรกิจแขนงบัญชี บัญชี

5. กลุ่มปฐมวัย

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะวิทยาการจัดการ

6. กลุ่มบริหารธุรกิจ (สาขาทรัพยากรมนุษย์)

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์

7. กลุ่มบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาบัญชี บริหาร ธุรกิจสาขาบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยตรง

8. กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9. กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Administration, Marketing, Inter-national Business)

10. กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism management, Hospitality management, Service industries management, International tourism andhospitality management or Tourism policy and planning)

11. กลุ่มอุตสากรรมท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism management, Hospitality management, Service industries management, International tourism and hospitality management or Tourism policy and planning) เน้นหลักสูตรการโรงแรม และเน้นการทำวิทยานิพนธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. กลุ่มภาษาจีน

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน

13. กลุ่มภาษาจีน

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิธีการสอนภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

14. กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชามัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออก แบบนิเทศศิลป์

15. กลุ่มภาษาไทย

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อวิทยาการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คติชนวิทยา

16. กลุ่มสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาสังคมศึกษา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา การพัฒนาสังคม ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา มานุษยวิทยา

17. กลุ่มศิลปะการแสดง

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยคดีศึกษา สาขาวัฒนธรรม

18. กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19. กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิว

เตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น

20. กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่นหรือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิค

21. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

22. กลุ่มคหกรรมศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์ วิทยาการอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

23. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง ชีววิทยาประมง

24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย ศาสตร์ฯ

26. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และการบริการ

29. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ตำแหน่งที่ 24-29 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Micro-soft Offie เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 240474-7 ต่อ 132

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถาน ศึกษาออกให้และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน มีโรคต้องห้ามดังนี้ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

- เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถพิเศษ

- ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์กรุณาแนบธนาณัติสั่งจ่าย ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาท)ลงวันที่ 14/07/2009 15:41:35
จำนวนผู้ชม 1579
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ