ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คปภ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี - โท

คปภ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คปภ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ คปภ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี - โท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับสมัครผู้ที่มีความรู้และคุณสมบัติตามที่ระบุไว้เพื่อขึ้นบัญชีสำหรับสอบคัดเลือก เป็นพนักงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐมิติ หรือคณิตศาสตร์

- มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน การบัญชี

- มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Access, Oracle ได้ในระดับดี

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับบุคลากรประกันภัย

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือกฎหมาย มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ด้านการจดทะเบียนบริษัท

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนในระดับดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับ

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

- มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office

4. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกองทุน

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี

- มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

- กรณีที่มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือใบอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี

5. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวางแผนระบบการกำกับ

- วุฒิปริญญาโท ด้านการเงิน (Finance)

- มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็กรณีพิเศษ

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสถิติประกันภัย หรือการประกันภัย หรือบริหารความเสี่ยง มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับกรณีปริญญาตรีหากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือกรณีปริญญาโท หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีเป็นปริญญาโททางด้านการเงิน ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในระดับดีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี

6. เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านมาตรฐานและพัฒนาการประเมิน

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา หรือสาขาเครื่องกล หรือสาขาอุตสาหการ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

- หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ควบคุม

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความรู้ ประสบการณ์ในงานและคุณสมบัติอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร Download File ใบสมัครงานที่นี่ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมจดหมาย (สมัครงาน) มาที่ สำนักงานคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป สำนักงาน คปภ. จะย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่ 22/79 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330 ดังนั้น จึงให้ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่ดังกล่าว

- กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail กรอกรายละเอียด ใบสมัครงานให้ครบถ้วน และ Attach File ใบสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ E-mail: HR@oci.or.th

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป (กรณีส่งใบสมัคร E-mail ให้ใช้รูปถ่ายสแกนติดมากับใบสมัครได้)

- หลักฐานการศึกษา (Transcript)

- ประวัติส่วนตัว (Resume)

- หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ หรือเอกสารรับรอง เช่น ใบอนุญาตทนายความ CPA (ถ้ามี)

สำนักทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2547-4535/โทรสาร 0-2547-4583 E-mail: HR@oic.or.th ส่วนหมายเลขใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หรือ E-mail: HR@oic.or.thลงวันที่ 14/07/2009 15:40:43
จำนวนผู้ชม 4072
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน