ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงานราชการ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี กรมประมง

ประกาศรับพนักงานราชการ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี กรมประมง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงานราชการ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี กรมประมง , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงานราชการ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี กรมประมง

ด้วย กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดังนี้

1. นักวิชาการประมง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านการประมง เทคโนโลยีทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา และเคมี

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาประมงของพืชและสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำทะเล การจำแนกปลาและสัตว์ทะเลอื่น ๆ ตลอด จนการวิเคราะห์สมุทรศาสตร์ทางเคมี ชีวภาพและฟิสิกส์ ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและผสมเทียมสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้วยังต้องออกสำรวจหาแหล่งประมงในเขตทะเลน่านน้ำในประเทศและน่านน้ำสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน ศพช.จันทบุรี ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ส.ค. 2552 ถึง ก.ย. 2552

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 7,010 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยการ และพาณิชยกรรม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ส.ค. 2552 ถึง ก.ย. 2552

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งธนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30-11.30 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท, ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางหทาร (สด.8, สด.9, สด.43 เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นด้วย
ลงวันที่ 14/07/2009 15:40:07
จำนวนผู้ชม 2519
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน