ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา

ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาเอกดังนี้

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาไทย

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ศาสนาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย

2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 22 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์

5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีเคมี วัสดุศาสตร์

6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา การสอนชีววิทยา การสอนชีววิทยา

ระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป

7. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนสังคม ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไทยคดีศึกษา สังคมศาสตร์ การพัฒนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน ต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

9. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกพลศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา

10. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

หมายเหตุ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกลักษณะคู่วิชา ไม่ใช่วิชาเอกกับวิชาโทเฉพาะคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร

หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่ไม่ได้ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ ก.ค.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูโดยให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ

12. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล

หมายเหตุ วิชาเอกดนตรี-วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ -วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่จบการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏ ฯลฯ จะรับสมัครในกลุ่มวิชาดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้จะต้องให้มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือสำนักงานราชภัฏ ตามแต่กรณีรับรองว่าได้ศึกษารายวิชาทางดนตรีด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามแบบที่กรมกำหนด

13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคหกรรม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์-คหกรรม ศาสตร์ บ้านและชุมชน อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมและเครื่องแต่งกาย คหกรรม ศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา (สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)

14. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาเกษตรกรรม

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป เกษตรหรือเกษตร ศาสตร์ เกษตรกรรม เกษตรศึกษา ศึกษาศาสตร์-เกษตร การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์เกษตร พัฒนา การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

- หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร (พืชกรรม) หรือกลุ่มวิชาเกษตร (สัตวบาล) สมัครสอบได้ในกลุ่มวิชาเกษตรกรรมทั่วไป

15. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกอุตสาห กรรมศิลป์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม

16. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคอมพิว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ศาสตร์คอมพิวเตอร์

17. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป

- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545

เงินเดือนที่ได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4425-7162

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้

- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ (สด.9) หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

- ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับ การสอบแข่งขันครั้งนั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาค ข. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 พร้อมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (ภาค ข.) โดยปิดประกาศไว้ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือที่ www.Koratjpao.go.th

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะทำการสอบตามหลักสูตร การสอบแข่งขันภาค ข. และภาค ค. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

1) หลักการศึกษา

2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

3) การจัดกระบวนการเรียนรู้

4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา

6) การวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถทักษะเฉพาะบุคคล

ในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วย

1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) จะดำเนินการสอบ หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว

เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข. ให้ทราบภายใน 5 วัน หลังการสอบแข่งขันภาค ข. เสร็จสิ้น โดย ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0-4425-7162 หรือ www.Koratpao.go.th

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) เป็นผู้ที่มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก.)

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไป ตามระบบวิภาค คือ

1. การฝึกสอน หรือประสบการณ์การสอน ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน

2. จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ

3. สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ

4. วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนทั่วไป วิธีสอน วิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ

5. หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษาความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ

ยกเว้น ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535 ตลอดไป คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุไว้จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครู

6. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรมดังต่อไปนี้

- ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นดังนี้ การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ ก.ค.รับรองและกำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู

7. ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้ทางการศึกษา โดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

- ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)

- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

- อนุปริญญาการศึกษา (อ.กศ.)

- อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)

- ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศึกษา (พ.ม.)ลงวันที่ 14/07/2009 15:39:19
จำนวนผู้ชม 7478
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน